Menu
008 SFF hepat 6-2017.jpg

Hyväksyttävän käytön politiikka

Näiden nettisivujen eli sinebrychoff.fi / sff.fi (Sivut) toiminnasta vastaa Oy Sinebrychoff Ab (me, eri muodoissaan).  Tämä hyväksyttävän käytön politiikka asettaa osapuolten (sinä ja me) välille ehdot, joiden mukaisesti saat pääsyn Sivuillemme. Tämä hyväksyttävän käytön politiikka soveltuu kaikkiin Sivujemme käyttäjiin ja vierailijoihin.

Sivujemme käyttö merkitsee, että hyväksyt kaikki toimintatapasäännöt tässä hyväksyttävän käytön politiikassa ja sitoudut noudattamaan niitä. Tämä politiikka täydentää käyttöohjeitamme, tietosuojapolitiikkaamme ja evästepolitiikkaamme, joiden linkit löydät tältä sivulta.

Rekisteröity kotipaikkamme on Suomi, ja yhteisötunnuksemme on 0113951-4. Rekisteröity osoitteemme on Sinebrychoffinaukio 1, 04250 Kerava.  Konserniyhtiömme voivat toisinaan vastata Sivujemme toiminnasta tai antaa oman panoksensa Sivuihimme. Konserniyhtiöitämme ovat kaikki tytäryhtiömme tai holding-yhtiömme sekä kaikki tällaisten holding-yhtiöiden tytäryhtiöt.

Kielletyt käyttötavat

Saat käyttää Sivujamme ainoastaan laillisiin tarkoituksiin.  Et saa käyttää Sivujamme:

 • Millään tavalla, joka rikkoo sovellettavia paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja tai asetuksia.
 • Millään laittomalla tai vilpillisellä tavalla tai niin, että käytöllä on laiton tai vilpillinen tarkoitus tai vaikutus.
 • Millään tavalla siten, että tarkoituksena on vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa alaikäisiä.
 • Lähettääksesi, tietoisesti vastaanottaaksesi, ladataksesi Sivuille tai Sivuilta, käyttääksesi tai uudelleen käyttääksesi mitään materiaalia, joka ei täytä sisältöä koskevia vaatimuksiamme (katso alempana).
 • Välittääksesi tai lähettääksesi mitään ei-toivottua tai luvatonta markkinointi- tai myynninedistämismateriaalia tai mitään muunlaisia vastaavia tarjouksia (roskapostia).
 • Välittääksesi tietoisesti mitään sellaisia tietoja tai lähettääksesi tai ladataksesi Sivuille mitään sellaisia materiaaleja, jotka sisältävät viruksia, troijan hevosia, matoja, aikapommeja, näppäintallennusohjelmia, vakoiluohjelmia, kyseenalaisia suojausohjelmistoja tai muita haittaohjelmia tai tietokonekoodeja, jotka on suunniteltu vaikuttamaan haitallisesti minkä tahansa ohjelmiston tai laitteen toimintaan.

Sitoudut myös siihen, että:

 • Et toisinna, jäljennä, kopioi tai jälleenmyy mitään osaa Sivuistamme käyttöehtojemme vastaisesti.
 • Et kirjaudu ilman lupaa mihinkään seuraavista, etkä sekoita, vahingoita tai häiritse mitään seuraavista:
 • sivujemme osa tai osat;
 • laite tai verkosto, johon Sivumme on tallennettu;
 • ohjelmisto, jota käytetään Sivujemme tarjoamiseen; tai
 • laite, verkosto tai ohjelmisto, jonka omistaa tai jota käyttää kolmas osapuoli.
 • Et jaa mitään sisältöä Sivuillamme henkilöille, jotka ovat iältään alle lakisääteisen alkoholinkäytön ikärajan maassa, jossa he asuvat.

Vuorovaikutteiset palvelut

Voimme toisinaan tarjota Sivuillamme vuorovaikutteisia palveluita, ilman rajoituksia:

 • Keskusteluryhmiä.
 • Kilpailuja

Kun tarjoamme mitä tahansa Vuorovaikutteista palvelua, annamme sinulle selkeät tiedot siitä, millainen palvelu on kyseessä, kohdistuuko siihen valvontaa ja minkälaista valvontaa käytetään (mukaan lukien onko se ihmisen suorittamaa vai teknistä).

Teemme parhaamme arvioidaksemme mahdollisia kolmansien osapuolten aiheuttamia riskejä, kun he käyttävät Sivujemme tarjoamia interaktiivisia palveluita, ja päätämme kussakin tilanteessa, onko asianmukaista nämä riskit huomioon ottaen valvoa asianomaista palvelua (mukaan lukien minkälaista valvontaa käytetään). Meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarkkailla, seurata tai valvoa mitään Sivuillamme tarjoamaamme Vuorovaikutteista palvelua, emmekä ota vastuuta mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu käyttäjän interaktiivisten palvelujen käytöstä vastoin sisältövaatimuksiamme, riippumatta siitä, valvotaanko palvelua vai ei.

Jos valvomme Vuorovaikutteista palvelua, saat yleensä kauttamme tiedot, joilla voit ottaa yhteyttä valvojaan, jos huolia tai ongelmia ilmenee.

Sisältövaatimukset

Nämä sisältövaatimukset koskevat kaikkea materiaalia, jota tuotat Sivuillemme (Sisältö), ja kaikkia tähän liittyviä Vuorovaikutteisia palveluita.

Sinun tulee noudattaa seuraavien vaatimusten sanamuotoa ja niiden ilmaisemia periaatteita. Vaatimukset koskevat jokaista Sisällön osaa sekä Sisältöä kokonaisuudessaan ja täydentävät lähetysajankohtana asetettuja mahdollisia ehtoja tai vaatimuksia.

Sisällön tulee:

 • Olla täsmällistä (silloin, kun siinä todetaan faktoja).
 • Olla perusteltua (silloin, kun siinä ilmaistaan mielipiteitä).
 • Noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa ja missä tahansa maassa, josta ne julkaistaan.

Sisältö ei saa:

 • Sisältää mitään materiaalia, joka on jotakuta henkilöä halventavaa.
 • Sisältää mitään materiaalia, joka on säädytöntä, loukkaavaa, vihamielistä tai yllyttävää.
 • Edistää seksuaalipitoista materiaalia.
 • Edistää väkivaltaa.
 • Edistää rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää.
 • Edistää alkoholin vastuutonta käsittelyä tai käyttöä.
 • Loukata kenenkään toisen henkilön tekijänoikeuksia, tietokantaa koskevia oikeuksia tai tavaramerkkiä.
 • Olla luonteeltaan ketään henkilöä mahdollisesti harhauttavaa.
 • Olla minkään kolmanteen osapuoleen kohdistuvan laillisen velvoitteen, kuten sopimusvelvoitteen tai salassapitovelvoitteen, vastaista.
 • Edistää mitään laitonta toimintaa.
 • Olla uhkaavaa, toisen yksityisyyttä vahingoittavaa tai loukkaavaa, tai aiheuttaa mielipahaa, haittaa tai tarpeetonta ahdistusta.
 • Olla luonteeltaan ketään toista henkilöä mahdollisesti ahdistelevaa, järkyttävää, nolaavaa, huolestuttavaa tai ärsyttävää.
 • Olla sellaista, jota käytät toisena henkilönä esiintymiseen, tai henkilöllisyytesi väärentämiseen tai esität väärin liityntäsi johonkin henkilöön.
 • Antaa kuvaa siitä, että se on lähtöisin meiltä, jos näin ei ole.
 • Kannattaa, edistää tai edesauttaa mitään laitonta toimintaa, kuten (ainoastaan esimerkinomaisesti) tekijänoikeusloukkauksia tai tietokoneen väärinkäyttöä.

Keskeytys ja päättyminen

Sen päättäminen, onko sinun harjoittamasi Sivujemme käyttö loukannut tätä hyväksyttävän käytön politiikkaa, kuuluu meidän yksinomaiseen harkintavaltaamme.  Kun tämän politiikan loukkaus on tapahtunut, voimme ryhtyä harkintamme mukaisiin sopiviin toimenpiteisiin. 

Tämän hyväksyttävän käytön politiikan noudattamatta jättäminen tarkoittaa sitä, että niitä käyttöehtoja, joiden perusteella sinun on sallittua käyttää Sivujamme, on olennaisesti rikottu, ja tämä saattaa johtaa kaikkiin tai osaan seuraavista toimenpiteistä:

 • Välittömään, väliaikaiseen tai pysyvään Sivujemme käytön oikeuksiesi peruuttamiseen.
 • Välittömään, väliaikaiseen tai pysyvään Sivuillemme lataamiesi julkaisujen tai materiaalien poistamiseen.
 • Sinulle annettavaan varoitukseen.
 • Sinuun kohdistuviin oikeudellisiin toimiin kaikkien rikkomuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi (mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, kohtuulliset hallinnolliset ja oikeudenkäyntikulut).
 • Sinuun kohdistuviin muihin oikeudellisiin toimiin.
 • Tietojen antamiseen lainvalvontaviranomaisille siten kuin kohtuudella katsomme tarpeelliseksi.

Emme ota vastuuta toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän hyväksyttävän käytön politiikan loukkausten johdosta.  Tässä politiikassa kuvatut toimenpiteet eivät ole rajattuja, ja voimme ryhtyä mihin tahansa muuhun toimenpiteeseen, jota kohtuudella pidämme asianmukaisena.

Muutokset hyväksyttävän käytön politiikkaan

Voimme tarkistaa tätä hyväksyttävän käytön politiikkaa koska tahansa muuttamalla tätä sivua. Sinun edellytetään tarkistavan tämän sivun tietyin väliajoin huomataksesi kaikki tekemämme muutokset, koska ne ovat sinua oikeudellisesti sitovia. Muualla Sivuillamme olevat ehdot tai ilmoitukset voivat myös syrjäyttää jotkin tässä hyväksyttävän käytön politiikassa määritetyt ehdot.

Päivitetty toukokuussa 2018